پردیس دانشگاهی دانشگاه کاشان

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:

      1394/10/1 تبریک
 
   

بدینوسیله انتخاب آقای مهندس مجید مسعودی آرانی دانشجوی دکترای مهندسی معدن پردیس و آقای سید علی سجادیان دانشجوی دکترای مهندسی شیمی پردیس دانشگاهی را به عنوان دانشجوی برگزیده پزوهشی در سال 1394 تبریک عرض نموده و تداوم موفقیت های ایشان در عرصه های علمی را خواستاریم.

 
       اخبار و رویدادها