رئیس پردیس

رئیس پردیس دانشگاهی
دکتر احمدرضا افسری
Email:afsari@kashanu.ac.ir
http://afsari.kashanu.ac.ir
Tel:031 5591 3480
 

   مسئول آموزش پردیس دانشگاهی

 

 

 


محمد خدایی جوشقانی

m.khodaei@gmail.com

Tel:031 5591 3390
Fax:031 5591 3390