دفاع از پایان نامه ها

نام دانشجو نام استاد داور داخل داور داخل داور خارج تاریخ دفاع عنوان پایان نامه مقطع تحصیلی
کیومرث بهزادیان محسن قاسم پور حمیدرضا فهیمی تبار حسین ستار سیدرضا مودب 1401/08/14 تحلیل رویکرد سلفی-اصلاحی ابن عاشور در تفسیر التحریر و التنویر دکتری