تماس با ما

تلفن تماس با پردیس دانشگاهی کاشان:


مسئول آموزش پردیس:        03155913390


لطفا فقط با شماره بالا تماس گرفته و از تماس با سایر شماره های دانشگاه اجتناب فرمایید

با تشکر