لینک های علمی و پژوهشی مفید


 
مبانی استناد در نوشته های علمی بر اساس شیوه نامه ایران
فهرست نشریات علمی
 
 
 
 
 
http://www.honar.ac.ir/    فرهنگستان هنر
http://www.foeac.ir/index.php   فرهنگستان علوم اسلامی قم
http://www.iranculture.org/fa/Default1.aspx   شورای عالی انقلاب فرهنگی، دبیر خانه
http://www.icro.ir/   سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی
     
http://www.iranicomos.org/   ایکوموس ایران
http://www.ichto.ir/    سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
http://www.ichto.ir/Default.aspx?tabid=1096    پژوهشگاه میراث فرهنگی
http://www.ichodoc.ir/  ` مرکز اسناد و مدارک میراث فرهنگی
http://www.chn.ir/    خبرگزاری میراث فرهنگی
http://chre.ir/fa_index.asp    صندوق احیا و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی
http://www.parseweekly.ir/   پارسه، نشریه داخلی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
http://www.semega.ir/   سمگا، شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی
http://chtn.ir/WebForms/Fa/General/Default.aspx   میراث آریانا، خبرگزاری اجتماعی و فرهنگی
http://www.iranshahrpedia.ir/    دانشنامه تاریخ معماری ایرانشهر
     
http://www.nlai.ir/   سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
http://www.ical.ir/   کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
http://www.did.ir/   کتابخانه دیجیتالی دید
http://www.mehrarghamproducts.com/   مهر ارقام، کتابخانه الکترونیک شعر فارسی، CD درج
http://www.islamica.ir/   اسلامیکا، کتابخانه دیجیتالی معارف اسلامی و علوم انسانی
http://www.ibna.ir/   خبرگزاری کتاب ایران
http://dl.nlai.ir/ui/Forms/Index.aspx   کتابخانه دیجیتال مرکز اسناد و کتابخانه ملی ایران
     
http://www.loghatnaameh.org/   لغت نامه دهخدا
http://www.rismoon.com/moeenletterindex-fa.html   جستجو در فرهنگ فارسی معین
http://www.jasjoo.com/books/wordbook/fa/   لغت نامه فارسی
     
http://www.cgie.org.ir/    مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی، (مرکز پژوهشهای ایرانی و اسلامی)
http://nazargaah.ir   نظرگاه، هسته نظریه پژوهی، دانشکده معماری دانشگاه شهید بهشتی
http://www.ricac.ac.ir/news.php   پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
http://pfmi.ir/   پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی
http://www.ricac.ac.ir/page.php?17   پژوهشکده هنرهای سنتی- اسلامی صائب اصفهان
http://www.irip.ir/   موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
http://www.ihcs.ac.ir/Pages/Features/Home.aspx   پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
http://www.iranculturestudies.com/index.html   اندیشه ایرانشهر، دفتر پژوهشهای فرهنگی
http://www.isc.gov.ir/Default.aspx?lan=fa   پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC
http://iiua.ir/fa/    مرکز مطالعات حکمت – دانش و فن معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی
http://www.itf.org.ir/   بنیاد اندیشه اسلامی
http://www.sid.ir/   پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی
http://www.noormags.com/view/fa/default   مرکز تحقیقات کامپیوتری و علوم اسلامی، پایگاه مجلات تخصصی نور
http://anthropology.ir/    انسان شناسی و فرهنگ 
http://www.economist.ir/   موسسه مطالعات اندیشه شهر و اقتصاد
http://www.pishani.ir/   پیشانی، آموزش، فرهنگ، فلسفه
http://iqna.ir/   خبرگزاری قرآنی ایران، جهاد دانشگاهی
http://alhodapublication.ir/fa/index   موسسه فرهنگی هنری و انتشارات بین المللی الهدی
http://www.rihu.ac.ir/Portal/Home/Default.aspx?CategoryID=56f6981e-f982-4114-807d-1c8b1acf3835   پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
     
http://www.isfahan.ir/Index.aspx?lang=1&sub=14   سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان
http://www.nezammohandesiesfahan.ir/   سازمان نظام مهندسی استان اصفهان
http://www.maskansazancz.ir/   شرکت عمران و مسکن سازان اصفهان، منطقه مرکزی
     
http://www.aui.ac.ir/default.aspx   دانشگاه هنر اصفهان
http://library.aui.ac.ir/   کتابخانه دانشگاه هنر اصفهان
http://www.aui.ac.ir/conservation/default.aspx                              دانشکده مرمت دانشگاه هنر اصفهان        
     
     
http://www.ammi.ir/    انجمن مفاخر معماری ایران
http://www.memaran.ir/    جامعه آنلاین معماران ایران
http://mehrazi.ir/    انجمن مهرازی ایران، موسسه مرمتی و حفاظتی مهرازی ایران، نخستین پایگاه علمی و پژوهشی مرمت و معماری سنتی  
http://www.mirmiran-arch.org/   موسسه معماری میرمیران
http://www.drbaghershirazi.ir/   سایت رسمی دکتر باقر آیت الله زاده شیرازی
http://www.baam-mag.com/    خانه معماران قم، نشریه الکترونیک بام
http://iranarchitects.com/    جامع ترین نمایشگاه مجازی ساختمان 
http://shasa.ir/home-fa.html   شبکه اطلاع رسانی ساختمان ایران
http://news.aruna.ir/    آرونا، پایگاه اطلاع رسانی معماری و شهرسازی ایران
     
http://ayar.ir/    عیار، موسسه فرهنگی هنری صبا
http://iranipc.ir/   خانه عکاسان ایران، حوزه هنری
     
http://www.iranianmedicine.ir/?lnguId=1   کلینیک طب ایرانی
http://www.ravazadeh.com/fa/   موسسه پژوهشی درمانی احیای طب جامع ایرانیان
     
http://ganjoor.net/   گنجور، آثار سخن سرایان پارسی گو
http://www.parset.com/CULTURE/Poems/   پارست، مجموعه شعر فارسی
     
http://parsquran.com/