پردیس دانشگاهی دانشگاه کاشان

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:
  • رئیس پردیس

رئیس پردیس دانشگاهی
Tel:031 5591 2490
 

  مسئول دفتر و مسئول آموزش پردیس دانشگاهی
 

محمد خدایی جوشقانی

m.khodaei@gmail.com


Tel:031 5591 3390
Fax:031 5591 3390

تعداد بازديد از اين صفحه : 781